23Th6/20
IMG_1592451305410_1592787920246

Chi bộ Trường Tiểu học Phú Hiệp A tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 29 đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, và tuyên truyền sâu rộng trong các bậc phụ huynh học sinh

Sau khi tiếp thu nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương