Chi bộ Trường Tiểu học Phú Hiệp A tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 29 đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, và tuyên truyền sâu rộng trong các bậc phụ huynh học sinh

Sau khi tiếp thu nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (gọi tắt Nghị quyết số 29-NQ/TW). Chi bộ Trường Tiểu học Phú Hiệp A tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 29 đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân  viên, và tuyên truyền sâu rộng trong các bậc phụ huynh học sinh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

IMG_1592451305410_1592787920246

Xác định rõ phổ cập giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hằng năm nhà trường thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền và vận động, duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội, thống nhất các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp dạy học, hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học ở các khối lớp; tăng cường các hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thu hút học sinh đến lớp. Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi học sinh vào học lớp một là sáu tuổi. Mọi trẻ em bình thường từ 6 đến 14 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập bậc tiểu học.Ngoài ra trẻ khuyết tật cũng được hưởng quyền được học tập hòa nhập với các trẻ em bình thường khác trong cùng môi trường học tập ở tiểu học.

Đối với Phổ cập GD tiểu học: đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3. Mạng lưới cơ sở giáo dục nhìn chung được củng cố đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập, thực hiện sắp xếp củng cố trường lớp.

Kết quả triển khai, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn đã giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên hiểu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, qua đó, vận dụng trong quá trình quản lý, giảng dạy tại nhà trường, từ khâu xây dựng kế hoạch triển khai đến phân công và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa, đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến của các cấp quản lý về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, nên chưa huy động tốt các nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục.

IMG_1592451305364_1592787920184

Các điều kiện đảm bảo cho phát triển giáo dục còn ở mức thấp: Cơ sở vật chất còn thiếu, phòng học diện tích nhỏ, chưa đạt chuẩn do đó ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ Trường Tiểu học Phú Hiệp A đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo đó là:

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bô quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên tiếp tục quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết 29-NQ/TW, nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và sự đồng thuận của xã hội trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc phổ biến những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện nghị quyết 29.

Tiếp tục phát triển các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Vận động khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Thực hiện tốt 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Tạo cơ hội cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tiến tới một xã hội học tập./